--- ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ --- --- ---
 
Видання матеріалів конференції
Усі статті публікуються на офіційному сайті конференції - me.fem.sumdu.edu.ua.

Для участі в конференції необхідно надіслати:
1) відомості про автора (за вказаною формою);
2) статтю (ім’я файлу повинно відповідати прізвищу автора);

на електронну адресу: me.sumdu@gmail.com

або на поштову адресу:

СумДУ, кафедра управління імені Олега Балацького (примітка – "Сучасний менеджмент і економічний розвиток"), вул. Римського-Корсакова 2, м. Суми, Україна, 40007.

Участь у конференції безкоштовна.

Організаційний комітет залишає за собою право відмовити у розміщенні матеріалів у випадку негативного результату їх рецензування.

За точність викладеного матеріалу відповідальність покладається на авторів.
* * *
 
Правила подання та оформлення матеріалів
1. До публікації приймаються наукові праці обсягом від 1 повної сторінки, які не друкувалися раніше.

2. Текст статті повинен бути підготовлений у текстовому редакторі Word на аркушах формату А4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 20 мм. Інтервал – полуторний, перший рядок кожного абзацу – відступ 10 мм. Слова друкуються без переносів. Шрифт – Times New Roman 12. Всі нетекстові об’єкти (малюнки, таблиці) створюються вбудованими засобами Word. Формули – за допомогою редактора Equation.

3. Рукопис повинен бути оформлений із дотриманням вищезазначених вимог і ретельно перевірений. Матеріали, що оформлені без дотримання вимог, не публікуються.

Відомості надаються окремо для кожного з авторів.
----------------
Завантажити в форматі MS Word
* * *
 
Приклад оформлення
статей
УДК 005.1 (шрифт №12, великі літери, вирівнювання по лівому краю, номер УДК визначається окремо для кожної статті)

ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ЗМІСТ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК КОНЦЕПЦІЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПРОЦЕСУ (Назва статті(TNR шрифт №12, великі літери, напівжирні, вирівнювання по центру)

М.М. Петрушенко, к.е.н.
Сумський державний університет
(Ініціали, прізвище, науковий ступінь (TNR шрифт №12, курсив, напівжирний, вирівнювання по лівому краю)
(Місце роботи, навчання (TNR шрифт №12, курсив, вирівнювання по лівому краю)

У статті проведено аналіз складових сучасної концепції менеджменту у контексті еволюційних, організаційно-економічних і соціально-психологічних поглядів на теоретичні проблеми управління...(Анотація (TNR шрифт №10, курсив, вирівнювання по ширині, до 50 слів)

Із початку формування майже століття тому та протягом подальшого розвитку науки управління постійно актуальним залишається питання, що саме включає в себе менеджмент як у концептуальному, так і в науково-практичному плані… (Текст статті (TNR шрифт №12, звичайний, вирівнювання по ширині, абзац 10 мм)

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ (TNR шрифт №12, великі літери, напівжирні, вирівнювання по лівому краю)

Бібліографічний опис використаних джерел має відповідати стандарту ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». (Список літератури (TNR шрифт №10, звичайний, вирівнювання по ширині, абзац – 10 мм)
----------------
Завантажити в форматі MS Word
* * *